S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 HIMANSHI GIRWAL Rajendra Girwal 526 357 II 2017-2018
2 SANSKAR BADADWAL Dilip Badadwal 737 359 IX 2017-2018
3 PRANJAL GAIDYA Kamal Kumar Gadiya 666 363 X 2017-2018
4 JITENDRA MEDA Kalusingh Meda 679 364 V 2017-2018
5 NIRZARA PARGI Shantilal Pargi 500 365 IV 2017-2018
6 PRIYANSH BASER Dilip Kumar Baser 596 367 IX 2017-2018
7 PARTH BHURIYA Dilip Bhuriya 408 578 VI 2017-2018
8 NEHAL SOLANKI Ajay Solanki 767 370 V 2017-2018
9 SHIVANSH GHORSE Sitaram Ghorse 503 371 IV 2017-2018
10 DHROOV MAHESHWARI Mukesh Maheshwari 848 372 VII 2017-2018