S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 DAKSH VORA Manish Vora 761 393 III 2017-2018
2 SAFAL PADIYAR Nilesh Padiyar 117 394 IX 2017-2018
3 KINJAL PRAJAPATI Kishan Prajapati 781 396 VIII 2017-2018
4 ISH VAIRAGI Jaya Vairagi 802 397 II 2017-2018
5 MANISH ROY Manobesh Roy 618 398 VII 2017-2018
6 NISHANKSINGH PRAJAPATI Laxminarayan Prajapati 836 399 X 2017-2018
7 LUCKY BHATEWARA Devendra Bhatewara 202 400 IX 2017-2018
8 SAIFY NIRMAL Jimmy Nirmal 753 401 VII 2017-2018
9 KENNY BHURIYA Kalsingh Bhuriya 754 402 VII 2017-2018
10 AASHIKA MEDA Deepak Meda 662 403 VI 2017-2018