S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 MOH. FARHAAN ZAKARIYA Moh. Azaz Zakariya 684 304 VIII 2017-2018
2 ARISHTH JAIN Kirtish Jain 622 305 IV 2017-2018
3 SHIVIKA MORI Shajendra Mori 747 306 I 2017-2018
4 SHOBHIT PARGI Shantilal Pargi 499 307 IV 2017-2018
5 DIVYANSHI RATHORE Ramsingh Rathore 735 310 KGII 2017-2018
6 PRATHNA RATHORE Ramsingh Rathore 736 311 I 2017-2018
7 TOSHIF QURESHI Yunus Quershi 713 312 IX 2017-2018
8 POOJA HADA Chandan Singh Hada 557 314 VIII 2017-2018
9 AARTI HADA Chandan Singh Hada 556 313 VIII 2017-2018
10 ANURAG CHOURASIYA Sandeep Chourasiya 191 315 IX 2017-2018